Deskundig advies? Bel 0487 844 586

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Van Rossum Kachels: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Rossum Kachels en de consument;
  De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Rossum Kachels en de consument waarop Van Rossum Kachels deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van Rossum Kachels, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 2. Van Rossum Kachels is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt en de toepasselijke aanbetaling plaatsvindt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Van Rossum Kachels kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Van Rossum Kachels en consument komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van een aanbetaling een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra een aanbod is aanvaard als beschreven in deze algemene voorwaarden. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Aanbetaling(en) gelden uitdrukkelijk als bewijs voor de tussen Van Rossum Kachels en consument gesloten overeenkomst.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Van Rossum Kachels daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Rossum Kachels anders aangeeft.

Artikel 4 - Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Van Rossum Kachels.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstreken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument.
 4. De eventuele bezorging van aankopen aan de consument geschiedt tegen een tevoren gegeven opgave van transportkosten door Van Rossum Kachels. Goederen worden afgeleverd bij door de consument opgegeven bebouwing tot aan de voordeur op de begane grond en voor zover de bezorger kan komen met de palletwagen en er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Levertijd

 1. De levertijd van het door consument bestelde product bedraagt gemiddeld 7 dagen doch maximaal 60 dagen tenzij anders bepaald middels een overeenkomst tussen consument en Van Rossum Kachels.
 2. Wanneer de overeengekomen levertijd, om wat voor reden dan ook, door Van Rossum Kachels overschreden wordt, zal Van Rossum Kachels de consument hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met Van Rossum Kachels te ontbinden, zonder verdere kosten.
 3. De eventueel al ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door Van Rossum Kachels binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument, mits gegrond, worden terugbetaald.

Artikel 6 - Garantie en Service

 1. Van Rossum Kachels levert producten met de door de producent van dat betreffende artikel gemelde garantie.
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en geleverde zaken een gebrek vertonen zal Van Rossum Kachels zich inspannen binnen 30 dagen nadat consument hem, bij voorkeur schriftelijk, het gebrek heeft gemeld, zorg te dragen voor herstel, zonder enige kostenvergoeding. Hierbij is Van Rossum Kachels gerechtigd zich te laten vertegenwoordigen door de producent van het geleverde..
 3. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
  • Van Rossum Kachels tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen.
  • Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoord en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Van Rossum Kachels, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Bij zelfinstallatie dient de consument de toestellen en onderdelen te installeren volgends de installatievoorschriften van de fabrikant welke te allen tijde bij levering toegevoegd zijn. De garantie vervalt indien consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.
 5. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waardoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van de zaak is verwijderd of gewijzigd door consument.
 6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Van Rossum Kachels niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Van Rossum Kachels blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 - Prijsverhoging

 1. Indien Van Rossum Kachels met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Van Rossum Kachels niettemin gerechtigd tot prijsaanpassingen indien tussentijds een prijsverhoging is toegepast door de fabrikant.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst zonder verdere kosten ontbinden.

Artikel 9 - Onderzoek, reclames

 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren direct aan Van Rossum Kachels te worden gemeld.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Van Rossum Kachels met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Van Rossum Kachels gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Rossum Kachels en op de wijze zoals door Van Rossum Kachels aangegeven.

Artikel 10 - Betaling

 1. De koopprijs, de eventueel verschuldigde belasting(en) alsmede alle andere eventueel ingevolge de voorwaarden verschuldigde bedragen, dienen door vooruitbetaling, netto contant of via pin te worden gedaan, tenzij anders is overeengekomen..
 2. Bij vooruitbetaling wordt de leverplicht van Van Rossum Kachels opgeschort totdat de betaling op rekening van Van Rossum Kachels is bijgeschreven.

Artikel 11 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. Schade aan goederen van de consument, opgenomen in het kader van aanneming van werk of uitvoering, is niet voor rekening van opdrachtnemer, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 3. Gevolgschade na het boren van gaten in betonvloeren en/of wanden door Van Rossum Kachels of derden kunnen nooit op Van Rossum Kachels of derden verhaald worden. Alle boorwerkzaamheden zijn voor eigen risico opdrachtgever.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

 1. Van Rossum Kachels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Indien de door Van Rossum Kachels geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Van Rossum Kachels jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Van Rossum Kachels beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is Van Rossum Kachels niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument of derden.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Rossum Kachels of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Van Rossum Kachels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Rossum kachels niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Van Rossum Kachels heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreden nadat Van Rossum Kachels haar verbintenis gestand had moeten doen.
 3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Van Rossum Kachels opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Rossum Kachels niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Van Rossum Kachels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 - Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Van Rossum Kachels is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, het arrondissement Arnhem. Niettemin heeft Van Rossum Kachels het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Van Rossum Kachels en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 17 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.